REKISTERISELOSTE

                                                                                       Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen

täyttämistä. Käytä tarvittaessa liitettä.

Laatimispäivä

 

20.05.2018

 

 

1a

Rekisterin-

pitäjä

Nimi

Tmi Audio Visual Middle of the Street Media Production

Osoite

Tapiolantie 2, 39660 LAPINNEVA

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

045 311 4697

2

Yhteyshenki-

lö rekisteriä

koskevissa

asioissa

Nimi

Joonas Raitio

Osoite

Tapiolantie 2, 39660 LAPINNEVA

Muut yhteystiedot (esim. puhelin virka-aikana, sähköpostiosoite)

info@streetmedia.fi, 045 311 4697

3

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

4

Henkilötieto-

jen käsittelyn

tarkoitus

 

 

 

 

 

 

Asiakas- ja palvelusuhteen hoitaminen. Henkilötietojen käsittely perustuu lakiin Henkilötietolaki 8§, 13§

 

 

 

5

Rekisterin

tietosisältö

Yksilöintitiedot:

- Etunimi

- Sukunimi

- Osoite

- Postinumero

- Kaupunki

- Sähköpostiosoite

- Puhelinnumero

 

6

Säännönmu-

kaiset tieto-

lähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (Ytj.fi).

 


                                                                                       REKISTERISELOSTE                                               2

 

7

Tietojen sään-

nönmukaiset

luovutukset

Tuotteita tai palveluita tilatessa henkilötiedot luovutetaan tarvittaville osapuolille, kuten maksujärjestelmille laskutusta varten.

8

Tietojen siirto

EU:n tai ETA:n

ulkopuolelle

 

 

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9

Rekisterin

suojauksen

periaatteet

A Manuaalinen aineisto

 Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty. Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa.

 

 

 

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus:

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa yllä mainitussa osoitteessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kahden kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.